Η εταιρεία «N.A.S. SHIELD» δραστηριοποιείται στα πεδία:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Η «N.A.S. SHIELD» δεσμεύεται να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει. Σε αυτό συμβάλει και η εξειδικευμένη πείρα στο αντικείμενο.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της «NEXTPLUS» είναι οι ακόλουθοι:

 • Η άμεση αναγνώριση των προβλημάτων και παραπόνων σε κάθε είδους συνεργασία.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενωνυπηρεσιών.
 • Η άμεση επέμβαση
 • Η άμεση εξυπηρέτηση  προς τους πελάτες.
 • Δέσμευση για συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες της.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία «N.A.S. SHIELD», λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

 • Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εκπαίδευση, σεμινάρια) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Απώτερος στόχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του και κατά συνέπεια και της Ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία «N.A.S. SHIELD» στους πελάτες της.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 14/07/2022
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 

 

 

 

 

A few words about us

Thanks to the 17 years of hard work, experience, training and continuous knowledge enrichment of our executives, we provide top-level security services, always with a high sense of responsibility, integrity and reliability.

N.A.S. SHIELD LTD. , 85 Great Portland Street, W1W 7LT, London, United Kingdom tel. +44 77003 97797

N.A.S. SHIELD M. IKE. , Γούναρη 78, Τ.Κ. 165 61, Γλυφάδα, Ελλάδα, τηλ. +30 6938 333888

Coming soon!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Search